DnnForge - NewsArticles

مدرک پولی بهتر است یا پایان نامه ی پولی؟امروزه بسیاری از افراد از پایان نامه نویسی توسط موسسات انتقاد دارند و به نظر آنان نگارش پایان نامه توسط افراد دیگر به جز خود دانشجویان کار اشتباهی است. ما هم همین نظر را داریم. اما هنگامی که به سیستم جدب دانشجو توسط دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی نگاه میکنیم درمیابیم که نگارش پایان نامه آنقدر ها هم که کل سیستم مشکلدار است مشکل ندارد. جالب است دانشگاه های آزاد تنها با پرداخت پول به ثبت نام افراد اقدام میکند و افرادی را که حتی شایسته ی دانشگاه رفتن نیستند را جذب میکند اما به پایان نامه ها و مقالات آنان که با کمک دیگران نوشته شده است نگاه بدی دارند. مطمئنا افرادی که با علاقه و اشتیاق به دانشگاه و سیستم آموزشی راه پیدا میکنند نیازی به نگارش پایان نامه و مقاله توسط دیگران ندارند و مشکل از آنجا شروع میشود که افرادی میخواهند پایان نامه ی خود را دفاع کنند که به مباحث درسی بی علاقه هستند اما توسط دانشگاه ها جذب شده اند مسلما این افراد استعدادهای دیگری داشته و خود تنها به دلیل گرفتن مدرک ادامه ی تحصیل میدهند. حال در صورتی که دانشگاه های پولی با دریافت پول مدرک ندهند اولا موسسات پایان نامه نویسی خود به خود جمع میشوند و همچنین افراد تنها برای داشتن مدرک پولی سالهای عمر خود را هدر نمیدهند و در زمینه های مورد علاقه ی خود حرکت میکنند و زودتر به اهداف خود میرسند.پیشنهاد ما درمان ریشه ای معضل درس گریزی دانشجویان دانشگاه ها میباشد.ارسال دیدگاه:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت