دریافت اکسپت مقاله پروسه تقریبا پیچیده ای است . اما نمیتوان پیچیدگی آن را به اکسپت مقاله در همه نشریات نسبت داد

برای مثال اکسپت مقاله کنفرانسی ساده ترین نوع مقاله است . برای دریافت اکسپت مقاله کنفرانسی و در پی آن چاپ مقاله در کنفرانس بایستی ابتدا عضو کنفرانس شوید و اطلاعات دقیق خود را وارد کنید بعد از آن مقاله خود را به فرمت کنفرانس تبدیل کرده و با پسوند خواسته شده برای کنفرانس ارسال کنید . اما ارسال مقاله به معمنای اکسپت مقاله نیست. بلکه سر دبیر کنفرانس بعد از بررسی اصلاحات احتمالی  برای دریافت اکسپت مقاله را ارسال می کنند و دانشجو اصلاخات را انجام داده و دوباره مقاله را برای دریافت اکسپت مقاله ارسال میکند

در مرحله بعد اکسپت مقاله به صورت اولیه انجام میشود و پس از پرداخت هزینه همایش اکسپت مقاله به صورت نهایی صادر شده و برای نویسنده ارسال می شود

درجه بعدی اکسپت مقاله در مجلات علمی تخصصی داخلی می باشد. امکان اصلاحات در این مجلات برای اخذ اکسپت مقاله از کنفرانس ها بیشتر است

معمولا روند ارسال مقاله برای اخذ اکسپت مقاله از این مجلات از طریق ایمیل سردبیر صورت می گیرد

ابتدا مقاله را به فرمت مجله تبدیل کرده و برای دریافت اکسپت مقاله برای نشریه ارسال میکنیم. پس از بررسی اولیه اوران هزینه نشریه را برای مدیر نشریه واریز کرده و اکسپت مقاله را دریافت میکنید

در درجه بعد  اکسپت مقاله خارجی قرار دارد که مکاتبات با نشریات باید به زبان انگلیسی باشد و نشریه نیز مورد اعتماد باشد تا پس از واریز هزینه برای دریافت اکسپت مقاله به تعهدات خود عمل نموده و اکسپت مقاله را تحویل دهند

برای دریافت اکسپت مقاله ای اس ای ابتدا باید به سایت تامسون رویترز مراجعه کرده و نوع مجله را چک کنیم

سپس مجله را از لحاظ اصل بودن مورد بررسی قرار میدهیم زیرا در صورت جعلی بودن مجله –اکسپت مقاله در آن مجله مفید و کارآمد نخواهد بود

بعد از بررسی موارد بالا باید بررسی شود که اکسپت مقاله در آن مجله به چه روشی اخذ میشود

دو روش وجود دارد: ارتباط با ادیتور یا سابمیت انلاین  –

اکسپت مقاله در مجلات ای اس ای نیاز به اصلاحات و فرمت دقیق دارد

همچنین مقاله باید پلاجیریسم بالا نداشته باشد در غیر این صورت اکسپت مقاله به مشکل بر میخورد

بعد از انجام اصلاحات مجله با دریافت هزینه یا بدون دریافت اکسپت مقاله را ارسال میکند

دیدگاهتان را بنویسید