مجلات علمی پژوهشی داخلی هر کشور تنها در صورتی برای دانشگاه های خارجی موثر است که علاوه بر علمی پژوهشی بودن دارای نمایه isi و یا scopus نیز باشد . در این صورت اکسپت مقاله علمی پژوهشی دارای امتیاز اکسپت مقاله ای اس ای و اکسپت مقاله اسکوپوس نیز می باشد

مجلات علمی پژوهشی داخلی هر کشور تنها در صورتی برای دانشگاه های خارجی موثر است که علاوه بر علمی پژوهشی بودن دارای نمایه isi و یا scopus نیز باشد . در این صورت اکسپت مقاله علمی پژوهشی دارای امتیاز اکسپت مقاله ای اس ای و اکسپت مقاله اسکوپوس نیز می باشد

اگر بخواهیم میزان امتیاز اکسپت مقاله ای اس ای(isi) و اکسپت مقاله اسکوپوس را در دانشگاه های خارج از کشور بدانیم بایستی به سایت دانشگاه رفته و طبق قوانین آن دانشگاه به بررسی امتیاز دهی بپردازند
توجه به این نکته ضروری است که اکسپت مقاله ای اس ای با ایمیکت های مختلف دارای امتیازات متفاوتی در دانشگاه های خارجی می باشد .همچنین برای اکسپت مقاله اسکوپوس درجه بندی نشریه بر اساس q اهمیت دارد
نکته دیگر در اکسپت مقاله ای اس ای (isi)و اکسپت مقاله اسکوپوس برای دانشگاه های خارجی این است که مقاله چند نفره نوشته شده و شما نفر چندم نویسنده مقاله هستید
در زیر درجه بندی و میزان درصد حدودی امتیاز نویسندگان مختلف در اکسپت مقاله ای اس ای(isi) و اکسپت مقاله اسکوپوس نوشته شده است
اکسپت مقاله ای اس ای(isi) تک نفره——- 100 درصد امتیازکل اکسپت مقاله
اکسپت مقاله ای اس ای(isi) دو نفره——– نفر اول 90 درصد امتیاز کل امتیاز اکسپت مقاله –نفر دوم 60 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله
اکسپت مقاله ای اس ای(isi) سه نفره——-نفر اول 80 درصد کل امتیازاکسپت مقاله isi–نفر دوم 50 درصد کل امتیاز اکسپت مقاله isi –نفر سوم 50 درصد کل امتیاز اکسپت مقاله isi
اکسپت مقاله ای اس ای(isi) چهار نفره——-نفر اول 70 درصد کل امتیازاکسپت مقاله isi –نفر دوم 40 درصد کل امتیاز اکسپت مقاله isi—نفر سوم 40 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi
اکسپت مقاله ای اس ای (isi)پنج نفره——- نفر اول 60 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله—نفر دوم 30 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi—نفر سوم 30 درصد امتیاز اکسپت مقاله isi–نفر چهارم 30 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi–نفر پنجم 30 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi
اکسپت مقاله ای اس ای(isi) پنج نفر به بالا ——نفر اول 50 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi —نفر دوم به بعد 125 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله isi  تقسیم بر تعداد نویسندگان

در مورد اکسپت مقاله اسکوپوس نیز درست به صورت مقاله ای اس ای است
اکسپت مقاله اسکوپوس تک نفره—–100 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus
اکسپت مقاله دو نفره اسکوپوس—–نفر اول 90 درصد امتیاز اکسپت کل مقاله —نفر دوم 60 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus
اکسپت مقاله اسکوپوس سه نفره—-نفر اول 80 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus—نفر دوم 50 درصد امتیازکل اکسپت مقاله scopus–نفر سوم 50 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus
اکسپت مقاله اسکوپوس چهار نفره—-نفر اول 70 درصد امتیاز اکسپت مقاله scopus—نفر دوم 40 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus—نفر سوم 40 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus—نفر چهارم 40 درصد امتیاز اکسپت مقاله scopus
اکسپت مقاله اسکوپوس پنج نفره— نفر اول 60 درصد امتیاز اکسپت مقاله scopus—-نفر دوم 30 درصد امتیاز اکسپت مقاله scopus–نفر سوم 30 درصد امتیاز اکسپت مقاله scopus–نفر چهارم 30 درصد امتیاز کل اکسپت مقاله scopus–نفر پنجم 30 درصد اکسپت مقاله scopus

دیدگاهتان را بنویسید